Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Συμβούλου για την Πράξη της ΔΕΥΑ Δράμας στο Πρόγραμμα GR-Energy (Διαχείριση και Διάδοση)».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου και για θέματα διαχείρισης της Πράξης όπως υποστήριξη στην δημιουργία διαχειριστικών εντύπων (όπως Δελτία Δήλωσης Δαπανών, κ.λπ.).

Επιπλέον, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και δράσεις διάδοσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και δημοσιότητας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων – στόχων σχετικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της Πράξης, ακόμη και μετά το τέλος του έργου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 123.899 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, σε πλήρη συνέπεια με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Gr-Energy, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 26/01/2022 μέσω του www.promitheus.gov.gr.