Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκήρυξε διαγωνισμό με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας για την πράξη “Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας”».

Με τη συγκεκριμένη Πράξη προβλέπεται η αποκατάσταση του βιομηχανικού κτηρίου Κ3 του συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου της «Βιοχρωμ» και η επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και γραφείων δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε τρεις πολεοδομικές ενότητες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι ενέργειες ενημέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ευρύτερα στην Δυτική Αθήνα, με δράσεις όπως: Μελέτη Στρατηγικού Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Έργου, Καμπάνια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού για τη νέα χρήση του κτιρίου και των πράσινων διαδρομών, Branding / Σχεδιασμός ταυτότητας και εφαρμογές, Δημιουργία ανοικτής πλατφόρμας διαλόγου για την ανάδειξη ονόματος και Σχεδιασμός, Υλοποίηση Website, Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικής καμπάνιας ενημέρωσης στα ΜΜΕ, Διοργάνωση Ημερίδων / Ανοικτών συζητήσεων προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 242.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 24 μήνες. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 27η/09/2023.