Η Αναπτυξιακή Καβάλας διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας, για την ανάδειξη των θαλάσσιων διαδρομών και της αλιευτικής παράδοσης» στο πλαίσιο της Πράξης «Διατοπική συνεργασία αλιευτικός τουρισμός».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία προτεινόμενων θαλάσσιων διαδρομών σε κάθε συνεργαζόμενη περιοχή, οι οποίες να αποτυπώνουν με βιωματικό τρόπο τις εικόνες, τα συναισθήματα και τη συνολική εμπειρία διάδρασης με τον παράκτιο αλιέα που βιώνει ένας επισκέπτης πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος κατά τη διάρκεια ενός θαλάσσιου ταξιδιού αλιευτικού τουρισμού σε κάθε περιοχή παρέμβασης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 143.389 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τη Δευτέρα 12/12/2022.