Με προϋπολογισμό 73.160 ευρώ.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Νέου Διαδικτυακού Τόπου της ΕΕΤΤ». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία και τη συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας του νέου διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.160 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει 6 μήνες για την υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου και 24 μήνες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας του. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 26/03/2020.