Με προϋπολογισμό 267.500 ευρώ

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη υπηρεσιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών για το εκκλησιαστικό μουσείο. Στόχο έχει την ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματός του και την ένταξή του στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή και εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 267.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 8 Νοεμβρίου.