Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής του Δήμου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 27 Οκτωβρίου.