Η εταιρεία παραγωγής που θα οριστεί ανάδοχος θα κληθεί να παραδώσει τα εξής: ένα τηλεοπτικό σποτ, ένα ραδιοφωνικό σποτ, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, τρία online banners και media plan. Κατάθεση προσφορών γίνεται μόνο για το σύνολο του προς ανάθεση έργου, με προθεσμία υποβολής την 21η Οκτωβρίου.