Δράσεις δημοσιότητας, ύψους 930.000 ευρώ

Ο διαγωνισμός αφορά σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης και σε υπηρεσίες διαφήμισης, προώθησης και εντύπων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται σε 930.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18 Νοεμβρίου.