Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400 ευρώ, ενώ η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιείται έως 8/1/2018.