Με προϋπολογισμό που ανέρχεται έως τα 855.000 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας, τη σχεδίαση και υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος για την εξαγωγή, επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικής πληροφορίας από τα συστήματα του ΙΜΕ, τη μετάφραση και επιμέλεια του υλικού σε διάφορες γλώσσες, την ηχογράφηση των κειμένων σε διάφορες γλώσσες, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των εφαρμογών, καθώς επίσης δράσεις προβολής και διάδοσης όπως διοργάνωση ημερίδας και εκτύπωση έντυπου διαφημιστικού υλικού.

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ανέρχεται μεταξύ 569.100 ευρώ και 855.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2012. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3, «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης» του ΕΠ «Αττική».