Προϋπολογισμού 268.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ανάθεση δημοσιεύσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στον τύπο τοπικής περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας (δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεις διαγωνισμών, προκηρύξεις για μισθώσεις χώρων, προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εργασίας, κ.α.). Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 268.000 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.