Υπηρεσίες μετάφρασης και δημοσιότητας

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στο έργο «Alterenergy Strategic Project – Energy Sustainability for Adriatic Small Communities» του Προγράμματος Adriatic IPA 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια Ηπείρου.Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να αναπτυχθούν «μοντέλα» τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν με σκοπό την βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πηγών σε όλες τις μικρές «κοινότητες» στην περιοχή της Αδριατικής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου.