Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 1.000.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

To αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε 4 τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες. Το έργο αφορά στην οργάνωση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε 14 Εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δράσεις ειδικής προβολής σε χώρες του εξωτερικού και σε πόλεις του εσωτερικού, τον εμπλουτισμό των εργαλείων τουριστικής προβολής που θα διαθέτει η Περιφέρεια, καθώς και τη χρήση σύγχρονων και δημοφιλών εργαλείων, ειδικά προσφιλή προς νεότερες και μέσες ηλικίες, για την τουριστική προώθηση του προορισμού της ΠΔΕ, για τη βέλτιστη εμπειρία επίσκεψης, καθώς και για την εις βάθος γνώση του τόπου επίσκεψης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/07/2019  ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 23/08/2019 ημέρα Παρασκευή.