Διαφημιστική προβολή και δημιουργία ενιαίας ταυτότητας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00μ.μ. και μέχρι εκείνη την ώρα δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.