Με budget 400.000 ευρώ
Η ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία ΕΡΤ-ΑΕ), έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης προγραμμάτων των τριών τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3) και όλων των τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας ή/και περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και καταγραφής της τηλεοπτικής συμπεριφοράς των τηλεθεατών σε πανελλαδική βάση για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 24 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr.