Για Σύμβουλο Επικοινωνίας
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) διενεργεί διαγωνισμό με σκοπό να προσλάβει Σύμβουλο Επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της στην Ελλάδα.

Ο σύμβουλος αναμένεται να παράσχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες: σχεδιασμό και διαχείριση έρευνας κοινής γνώμης (μία φορά ετησίως) αναφορικά με τις δράσεις και τη στρατηγική της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών, υποστήριξη στον σχεδιασμό και εξέλιξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΕΣΥΠ σε συνδυασμό με τις επικοινωνιακές πολιτικές των άμεσων θυγατρικών της, παρακολούθηση ημερησίου και εβδομαδιαίου Τύπου, υποστήριξη στη διαχείριση επικοινωνίας προς κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού, διοργάνωση παρουσιάσεων και συναντήσεων για την ενημέρωση συγκεκριμένου ή και ευρύτερου κοινού και υποστήριξη της συμμετοχής της εταιρείας σε ανάλογες εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης του ιστότοπου www.hcap.gr και της παρουσίας της ΕΕΣΥΠ στα κοινωνικά δίκτυα, υποστήριξη της εταιρείας ως προς τη διαχείριση έκτακτων αναγκών επικοινωνίας, υποστήριξη του Γραφείου Τύπου/Επικοινωνίας για τη διαχείριση των αναμενόμενων καθημερινών αναγκών. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι διάρκειας 12 μηνών, με προϋπολογισμό 65.000 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται έως τις 12 Μαρτίου.