Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προκήρυξε ανοικτή διαδικασία εύρεσης αναδόχου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παροχής συμβουλών και της παραγωγής περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)».

Συγκεκριμένα, το ΕΤαΕ στοχεύει στη σύναψη συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι θα συμβάλουν στη δημιουργία και παράδοση εκστρατειών και εκδηλώσεων ειδικά για το κοινό από τη σύλληψη, την ανάπτυξη στρατηγικής, τη δημιουργία περιεχομένου, την παραγωγή και τη μεταπαραγωγή και την υποβολή εκθέσεων.

Τα παραδοτέα πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζουν τις αξίες του ΕΤαΕ και να βοηθούν στην προώθηση με τον καλύτερο τρόπο του έργου του ΕΤαΕ και της ΕΕ για τη διάθεση χρηματοδότησης στις ΜμΕ στην Ευρώπη.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η κινηματογραφική παραγωγή και φωτογραφία στο Λουξεμβούργο, η παραγωγή ταινιών εκτός Λουξεμβούργου, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών δημιουργίας, υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού και σχεδιασμού κίνησης, η διαχείριση εξωτερικών εκδηλώσεων στο Λουξεμβούργο και υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακών στοιχείων.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 9.767.500 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 02/11/2023.