Για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) διεξάγει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ μέσω του Call Center#11770 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών» για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.142.881 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/05/2018.