Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στα 550.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διάρκεια της σύμβασης συμφωνίας να ορίζεται μεταξύ 30/11/2017 και 30/11/2020. Ως προθεσμία παραλαβής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 24η Νοεμβρίου.