Μηχανισμός ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων». Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών, για τη δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων, που θα αναπτυχθεί σε επίπεδο Διεύθυνσης του ΕΙΕΑΔ.

Στόχος του μηχανισμού είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων και η ενίσχυση της ετοιμότητας και ικανότητάς τους να διαχειρίζονται καταστάσεις κρίσεων, όταν αυτές συμβούν. Ο εν λόγω μηχανισμός θα παρέχει πληροφόρηση και εργαλεία προς τις επιχειρήσεις τόσο σε επίπεδο πρόληψης για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, όσο και αντιμετώπισης κρίσεων που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 508.975 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/01/2021.