Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκηρύσσει διαγωνισμό για το Υποέργο 1 «Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ για τα έτη 2013-2022 με θέμα “Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜμΕ στην Ελλάδα” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης”». H συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 434.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει μια σειρά ερευνητικών εργασιών, όπως έρευνα γραφείου και δευτερογενείς – πρωτογενείς έρευνες. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του www.promitheus.gov.gr μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2021.