Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκήρυξε ανοικτή διαδικασία για το έργο «Ελλάδα – Υπηρεσίες υποστήριξης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Συνδέσμου».

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την οργάνωση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης των γραφείων συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO). Η σύμβαση αφορά τις δραστηριότητες που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα, καθώς και στις διάφορες περιφέρειες για αποκεντρωμένη επικοινωνία.

Οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να ζητηθούν για διασυνοριακές δραστηριότητες με γειτονικές χώρες. Σε γενικές γραμμές, ο ανάδοχος θα αναλάβει: διοργάνωση εκδηλώσεων, διοργάνωση εκστρατειών επικοινωνίας, παραγωγή περιεχομένου μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της επιλογής και της υπεργολαβίας τρίτων παρόχων για συγκεκριμένα καθήκοντα, άλλες υπηρεσίες στον τομέα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης (συχνά μέσω τρίτων). Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 12 μήνες. Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται έως τις 17/11/2022.