Ο ∆ήµος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον ∆ήµο Πειραιά». Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάµωση της ικανότητας υπό σύσταση και υφιστάµενων νεοφυών επιχειρήσεων, προκειµένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητά τους, έτσι ώστε να συστήσουν ή να αναβαθµίσουν την επιχείρηση κυρίως στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονοµίας. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 04/01/2021.