Για το πρόγραμμα στρατηγικής επικοινωνίας

Το έργο έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 380.000 ευρώ και διάρκεια 24 μήνες. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το ως άνω ποσό και δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να δαπανήσει μέρος μόνο του ως άνω ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 15.000 ευρώ, ενώ επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 40.000 ευρώ.