Καμπάνια σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 360.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 26 Μαϊου. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταβάλουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.