Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Ολοκληρωμένη υπηρεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 325.618 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 12 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η/03/2022.