Της ελαιοκομικής και σιδηροδρομικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό υπηρεσιών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Δημιουργία Κέντρου Προβολής της σιδηροδρομικής και της ελαιοκομικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία εκθεσιακού χώρου προβολής του αγροτικού βίου και ειδικότερα της ελαιοκομικής παράδοσης και της σιδηροδρομικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Ελαιοχωρίου και τη μελέτη προβολής και δημοσιότητας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 284.617 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 22/02/2021.