Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκήρυξε σήμερα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης/Ενημέρωσης Ωφελούμενων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού & υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, Υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης/ Ενημέρωσης Ωφελούμενων, που θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών, στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της αξίας του έργου «Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας», στην προώθηση της διασύνδεσης, της εξωστρέφειας του ΤΕΕ και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε 2.852.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε αυτόν περιλαμβάνονται: 40.000 ευρώ για τη Δράση 1 «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας», 800.000 ευρώ για τη Δράση 2 «Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων», 125.000 ευρώ για τη Δράση 3 «Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού/προωθητικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κτλ)», 700.000 ευρώ για τη Δράση 4 «Ενέργειες προβολής & δημοσιότητας σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)», 250.000 ευρώ για τη Δράση 5 «Διενέργεια ψηφιακών ενεργειών προώθησης», 385.000 ευρώ για τη Δράση 6 «Διενέργεια στοχευμένων και δομημένων ενεργειών προώθησης σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Η υποβολή προσφορών ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται στις 21/08/2023.