Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών με το σύντομο κωδικό 1555, συνδυάζοντας τηλεφωνικό κέντρο, web και mobile εφαρμογές ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, η σύμβαση αναλύεται στα κάτωθι αντικείμενα-υποέργα: Υποέργο 1: Λειτουργία Δομής Επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών 1555, Υποέργο 2: Σύμβουλος Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου, Υποέργο 3: Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης, Υποέργο 4: Ποιοτική Αξιολόγηση και Συνεχής Βελτίωση, Υποέργο 5: Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας, Υποέργο 6: Έρευνες ικανοποίησης του κοινού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28.001.680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 30 μήνες. Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 06/05/2022.