Ο Δήμος Ρεθύμνης διακηρύσσει την με δημόσια διεθνή ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Υπηρεσία «Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 265.980 ευρώ.

Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής.

Ο Δήμος Ρεθύμνης διακηρύσσει την με δημόσια διεθνή ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Υπηρεσία «Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 265.980 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη του θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στην πόλη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα στοιχεία της πόλης του Ρεθύμνου, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής ως έναν προορισμό που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.