Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία που αφορά στον «Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Ιεράπετρας, με την προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, των Χωριών και των Μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 257.052 ευρώ, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020». Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) την 15η Οκτωβρίου 2021.