Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι ή, αν πρόκειται για ένωση εταιρειών, ο leader της κοινοπραξίας, πρέπει να παρουσιάζει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία.

Στις ζητούμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται πλάνο δημοσιότητας, σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και δημιουργικές προτάσεις, διαδικασίες και ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ, προωθητικές ενέργειες, δημιουργία και λειτουργία δίγλωσσου portal δημοσιότητας κ.α. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 3 Αυγούστου 2009.