Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού Πελοπόννησος», συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.

Η σύμβαση διαρθρώνεται σε τρία υποέργα: 1- Εκπόνηση Σχεδίου Marketing και Επικαιροποίηση Τράπεζας Πληροφοριών (Market Intelligence), 2- Υλικά Επικοινωνίας για την υλοποίηση του Πλάνου Ενεργειών Διεθνούς Δικτύωσης, 3- Υλοποίηση Πλάνου Ενεργειών Διεθνούς Δικτύωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/07/2024.