Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συγκεκριμένα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακό ταξίδι στη Σπιναλόγκα».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ψηφιακής προβολής του Αρχαιολογικού Χώρου της Σπιναλόγκα, με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη, υλοποίηση και προμήθεια 7 παραδοτέων: Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού, Διαδικτυακή Πλατφόρμα τεκμηρίωσης και προβολής της Σπιναλόγκα και λοιπές ψηφιακές εφαρμογές, Ψηφιακή διαδραστική ξενάγηση με τη χρήση κινητών συσκευών, Ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή – παιχνίδι κυνήγι Θησαυρού, Εφαρμογή διαδραστικού χρονολογίου, Μεταφράσεις για τις εφαρμογές – Πιλοτική λειτουργία – Εκπαίδευση, Δράσεις δημοσιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 222.580 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από σήμερα Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου μέχρι το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022.