Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν Δομές Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και κατάλληλα εργαλεία για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), επικεντρώνοντας στους κλάδους του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 196.284 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου.