Δημοσιότητα, παροχή Συμβούλων, Εκπαίδευσης & Αξιολόγησης της πράξης Act Social
Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Μελετών, παροχής Συμβούλων, Εκπαίδευσης & Αξιολόγησης της πράξης “ ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level - ACT SOCIAL”» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν Δομές Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και κατάλληλα εργαλεία για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), επικεντρώνοντας στους κλάδους του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 196.284 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου.