Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον πολιτισμό και τον τουρισμό», συνολικού προϋπολογισμού 207.160 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό (ΕΣΠΑ)» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Παρασκευή 11/09/2020.