Το Πανεπιστήµιο Κρήτης προκηρύσσει διαγωνισµό µε αντικείµενο την ψηφιακή αποτύπωση του ακουστικού αρχείου του ερευνητή και δασκάλου της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής, Γιώργου Αµαργιανάκη, και τη διάχυση του ψηφιακού περιεχοµένου του στο ευρύ κοινό, µε τη χρήση υψηλών προδιαγραφών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης, τεχνολογιών επαυξηµένης πραγµατικότητας (augmented reality) και ανάδειξης πολιτιστικού περιεχοµένου.

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 204.252 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 24/09/2021.