Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων «Διόφαντος» προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων-Σεμιναρίων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων-Σεμιναρίων, τα οποία θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2019 και 2020, στο Πλαίσιο του Έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2019-2020». Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, το Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο «STEM for democracy», το 6ο Εθνικό Συνέδριο eTwinning, το Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο «Media literacy for eTwinners» και το 7ο Εθνικό Συνέδριο eTwinning.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του έργου. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής/υποβολής των προσφορών είναι η 26/07/2019.