Ο Δήμος Φυλής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Δράσεις διοικητικής διαχείρισης υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού υπερδέσμευσης και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης δημοσιότητας έτους 2022».

Το παρόν έργο εντάσσεται στην Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 – Κ.Σ Δυτικής Αττικής».

Η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των 170.686 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η/12/2022.