Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Παραγωγή και ενσωμάτωση οπτικοακουστικού περιεχομένου στην τουριστική-εκπαιδευτική πλατφόρμα» της πράξης «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 4 αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 171.120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τις 31/05/2021. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.