Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες α) Δράσεων ενημέρωσης & εθελοντισμού, β) Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού οδηγού, γ) Δημιουργία πλατφόρμας, δ) δράσεις δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων και ε) Προβολή – διαφήμιση των δράσεων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 167.276 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 28/06/19 και ως καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 15/07/19.