Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «Ανάθεση υπηρεσιών για τις διαδικασίες καταχώρησης νέων προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο προϋπολογισμός είναι 148.800 ευρώ µε ΦΠΑ, με καταληκτική ηµερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 10/07/2020.