Συστήματος διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ERP) και ψηφιοποίηση υπηρεσιακών φακέλων υπαλλήλων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 136.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17.00 μ.μ.