Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη διεξαγωγή «έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας- ΕuSocSurvey». Η έρευνα χρηματοδοτείται ως δράση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Αντικείμενό της είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων και αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας με στόχο την τεκμηρίωση καλά θεωρητικά θεμελιωμένων κοινωνικών δεικτών. Η έρευνα προσφέρει δεδομένα σε φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας διεθνώς, σε φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 128.384 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 11 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/04/2021.