Για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη διεξαγωγή «έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας- ΕuSocSurvey». Η έρευνα χρηματοδοτείται ως δράση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Αντικείμενό της είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων και αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας με στόχο την τεκμηρίωση καλά θεωρητικά θεμελιωμένων κοινωνικών δεικτών. Η έρευνα προσφέρει δεδομένα σε φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας διεθνώς, σε φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 128.384 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 11 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/04/2021.