Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού, με τη διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 36 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.296.808 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου.