Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο, με 469.499 ευρώ, αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις. Το δεύτερο τμήμα, με 830.831 ευρώ αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Workshop Roadshows, Φιλοξενίες και εκδηλώσεις προβολής και PR. Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.promitheus.gov.gr μέχρι 09/10/2019.