Δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη
Το Cedefop-Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο «Δημοσκόπηση σχετικά με την εκπαίδευση των ενηλίκων και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη».

Ο κύριος στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης-πλαίσιο είναι η συγκέντρωση βασικών στοιχείων σχετικά με την επίγνωση, την ελκυστικότητα και την αντιληπτή αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Προκειμένου να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες πηγές δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ανάδοχος αναμένεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την έρευνα, να συλλέξει δεδομένα και να παραδώσει σύνολα δεδομένων και αναλυτικές εκθέσεις που θα παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη/γνώμη των ευρωπαίων εργαζομένων, των εκπαιδευόμενων και των πολιτών σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 18η Απριλίου 2018.