Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης Holy Water». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών μέσω της προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», με ακρωνύμιο Holy Water.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη και 3D φωτορεαλιστικών μοντέλων, τη διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τη Βυζαντινή Πρέσπα και τη δημιουργία ηλεκτρονικού δίγλωσσου εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 126.300 ευρώ. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τη Δευτέρα 28/12/2020.