Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών τουριστικής ανταγωνιστικότητας στην MED περιοχή

Tο Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην MED περιοχή» για την υλοποίηση της Πράξης «Empower Mediterranean for Smart Tourism», με ακρωνύμιο «SmartMed». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου είναι 120.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 26η/3/2021.