Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.279.170 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η σχετική διακήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ΣΥΝ.Π.Ε στην Κοζάνη και θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017.